Avocat Timisoara
 
pagina de start despre cabinet servicii avocatiale consultatii juridice info/contact
 
 
IMPORTANT: când cautati nu folositi caractere românesti, respectiv s, t, a, î, â!
Altfel, este posibil sa nu obtineti rezultate.
 
 


Noul Cod de Procedura Civila
Modificari aduse Noului Cod de procedura civila
prin Legea nr. 76/2012 (I)


1. Dispozitii tranzitorii, dispozitii de punere în aplicare; domeniul de reglementare al Codului de procedura civila; principiile fundamentale ale procesului civil; aplicarea legii de procedura; actiunea civila; incompatibilitatea judecatorului; interventia în proces; ajutorul public judiciar acordat persoanelor juridice.

material de av. dr. Claudia Rosu


Modificari aduse Noului Cod de procedura civila
prin Legea nr. 76/2012 (II)


2. Competenta materiala a judecatoriei; competenta materiala a tribunalului; competenta materiala a curtii de apel; determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii introductive; pârâtul cu domiciliul sau sediul necunoscut;cererile îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public; competenta teritoriala alternativa; cereri în materie de tutela si familie; competenta în materia asigurarii obligatorii de raspundere; competenta în cazul mostenirilor succesive; cereri privitoare la societati; dispozitii speciale; invocarea necompetentei; stramutarea proceselor; forma cererilor de chemare în judecata; comunicarea actelor de procedura; accesul instantei de judecata la baze de date electronice; refuzul primirii actelor de procedura.

material de av. dr. Claudia Rosu


Modificari aduse Noului Cod de procedura civila
prin Legea nr. 76/2012 (III)


3. Competenta materiala a judecatoriei; competenta materiala a tribunalului; competenta materiala a curtii de apel; determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii introductive; pârâtul cu domiciliul sau sediul necunoscut;cererile îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public; competenta teritoriala alternativa; cereri în materie de tutela si familie; competenta în materia asigurarii obligatorii de raspundere; competenta în cazul mostenirilor succesive; cereri privitoare la societati; dispozitii speciale; invocarea necompetentei; stramutarea proceselor; forma cererilor de chemare în judecata; comunicarea actelor de procedura; accesul instantei de judecata la baze de date electronice; refuzul primirii actelor de procedura.

material de av. dr. Claudia Rosu


Modificari aduse Noului Cod de procedura civila
prin Legea nr. 76/2012 (IV)


4. Solutionarea cauzei; minuta; renuntarea la calea de atac; renuntarea la judecata; suspendarea procesului; hotarârea de perimare; hotarârile judecatoresti; cheltuieli de judecata; caile de atac; cererea de apel; pregatirea judecatii apelului; solutiile instantei de apel; recursul; cererea de suspendare în recurs; procedura de filtrare a recursurilor; solutiile instantei de recurs; contestatia în anulare; revizuirea; recursul în interesul legii.

material de av. dr. Claudia Rosu


Modificari aduse Noului Cod de procedura civila
prin Legea nr. 76/2012 (V)


5. Sesizarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept; contestatia privind tergiversarea procesului; procedura necontencioasa; inventarierea bunurilor minorului; arbitrajul.

material de av. dr. Claudia Rosu


Modificari aduse Noului Cod de procedura civila
prin Legea nr. 76/2012 (VI)


6. Executarea hotarârii arbitrale; îndeplinirea obligatiilor prevazute în titlul executoriu (obligatii de a face, vânzarea bunurilor mobile ipotecate); obligatii susceptibile de executare silita; temeiul executarii silite; hotarârile executorii; hotarârile arbitrale si hotarâri ale organelor cu atributii jurisdictionale; titlurile executorii europene; executarea hotarârilor judecatoresti suspuse controlului instantelor judecatoresti; alte titluri executorii; înscrisurile autentice notariale; titlurile de credit; refuzul eliberarii titlului executoriu; partile la executarea silita; instanta de executare; executorul judecatoresc; recuzarea si înlocuirea executorului judecatoresc; conexarea executarilor; încheierile executorului judecatoresc; Ministerul Public; agentii fortei publice; îndatorirea tertilor de a da informatii; martorii asistenti; mentiuni ale cererii de executare silita; încheierea executorului judecatoresc.

material de av. dr. Claudia Rosu


Modificari aduse Noului Cod de procedura civila
prin Legea nr. 76/2012 (VII)


7. Încuviintarea executarii silite; respingerea cererii de încuviintare a executarii silite; comunicarea titlului executoriu; cheltuielile de executare; trecerea la executarea silita; constatarea actelor de executare; masurile în cazul opunerii la executare; interventia altor creditori; perimarea executarii silite; suspendarea executarii; restrângerea executarii.

material de av. dr. Claudia Rosu


Modificari aduse Noului Cod de procedura civila
prin Legea nr. 76/2012 (VIII)


8. Cazuri de încetare a executarii silite; termenul de prescriptie; efectele împlinirii termenului de prescriptie; contestatia la executare; instanta competenta sa solutioneze contestatia la executare; solutii ale instantei în contestatia la executare; adjudecarea bunurilor; bunuri mobile afectate exercitiului unei profesii; prezumtia de proprietate a bunurilor mobile; publicitatea sechestrului; vânzarea la licitatie; stingerea dreptului de preemptiune; competenta în cazul popririi; înfiintarea popririi; urmarirea veniturilor unui bun imobil; cererea de urmarire (competenta).

material de av. dr. Claudia Rosu


Modificari aduse Noului Cod de procedura civila
prin Legea nr. 76/2012 (IX)


9. Administratorul-sechestru; vânzarea bunurilor imobile; vânzarea bunurilor neipotecate; competenta executorului judecatoresc; urmarirea unei cote-parti din imobil; notarea urmaririi imobilului; inopozabilitatea unor drepturi reale; urmarirea unui imobil neînscris în cartea funciara; scoaterea în vânzare a imobilului; evaluarea imobilului vândut; suspendarea urmarii silite; participarea la licitatie; amânarea vânzarii la licitatie; stingerea dreptului de preemtiune; plata pretului în rate; contestarea actului de adjudecare; întabularea dreptului de proprietate si punerea în posesie a adjudecatarului.

material de av. dr. Claudia Rosu


Modificari aduse Noului Cod de procedura civila
prin Legea nr. 76/2012 (X)


10. Actiunea în regres; eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin urmarirea silita; executarea silita directa; predarea silita a bunurilor mobile; predarea silita a bunurilor imobile; executarea obligatiilor de a face sau de a nu face; aplicarea de penalitati; executarea hotarârilor judecatoresti referitoare la minori; stabilirea competentei în cererea de divort; culpa la divort; separarea sotilor timp de doi ani; procedura punerii sub interdictie.

material de av. dr. Claudia Rosu


Modificari aduse Noului Cod de procedura civila
prin Legea nr. 76/2012 (XI)


11. Masuri asiguratorii si provizorii; sechestru asigurator; sechestru judiciar; poprire; sechestrul navelor civile; administratorul-sechestru; masuri provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuala; cautiunea judiciara; partajul judiciar; ordonanta presedintiala; procedura ofertei de plata si a consemnatiunii; ordonanta de plata; procedura cererilor cu valoare redusa; procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii; cautiunea judiciara; procesul civil international.

material de av. dr. Claudia Rosu
Legea pentru combaterea violentei în familie


Legea nr. 25/2012 de modificare si completare a Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie

1. Protectia si promovarea victimelor violentei în familie; violenta verbala; violenta psihologica; violenta fizica; violenta sexuala; violenta economica; violenta sociala; violenta spirituala; familie; victima violentei familiale; atributii ale organelor administratiei publice în domeniul prevenirii si combaterii violentei în familie.

material de av. dr. Claudia Rosu


2. Atributii în instrumentarea cazurilor de violenta în familie; unitati pentru prevenirea si combaterea violentei în familie; gazduirea victimelor; adaposturi pentru victimele violentei familiale; centre de recuperare pentru victimele violentei în familie; centre de asistenta destinate agresorilor.

material de av. dr. Claudia Rosu

3. Ordinul de protectie; surse de finantare; contraventii; infractiuni; anexe ale legii.

material de av. dr. Claudia Rosusurpriza, iar se modifica!

Modificari ale Noului Cod civil
(partea I)

Despre: Dispozitii generale, termeni utilizati, titlul preliminar al Codului civil, modificarea unor legi speciale (Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, Legea nr. 26/1990 a registrului comertului si Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

material de av. dr. Claudia Rosu


Modificari ale Noului Cod civil
(partea a II-a)

Despre persoane, drepturile personalitatii, patrimoniul, regimul unor acte ale minorului, respectul datorat fiintei umane, domiciliul,acte de stare civila, instanta de tutela, curatela.

material de av. dr. Claudia Rosu

Modificari ale Noului Cod civil
(partea a III-a)

Despre modificarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe; O. U. G. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români; Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii; despre familie: logodna, efectele casatoriei, divort, locuinta familiala, stabilirea filiatiei, adoptie, prezumtie de mandat tacit, pensie de întretinere.

material de av. dr. Claudia Rosu

Modificari ale Noului Cod civil
(partea a IV-a)

Despre familie, logodna, casatorie, acte patrimoniale ale sotilor, locuinta familiala, clauza de preciput, aportul de bunuri comune, lichidarea comunitatii de bunuri, conventie matrimoniala, desfacere casatorie, exercitarea drepturilor parintesti.

material de av. dr. Claudia Rosu

Modificari ale Noului Cod civil
(partea a V-a)

Despre adoptie, Legea nr. 26/1990 a registrului comertului în ceea ce priveste conventia matrimoniala, Registrul notarial al regimurilor matrimoniale, despre bunuri, accesiunea imobiliara artificiala, clauze de inalienabilitate, O.U.G. 14/2011, înscrierile în cartea funciara, privilegiile speciale imobiliare, ipotecile legale, cererile de înscriere în carte funciara si actiunile în justitie aferente acestora.

material de av. dr. Claudia Rosu

Modificari ale Noului Cod civil
(partea a VI-a)

Despre bunuri, dobândirea dreptului de proprietate, actiunea în revendicare, accesiunea, coproprietatea fortata, fiducia, administrarea bunurilor altuia,proprietatea publica, cartea funciara, înscriere provizorie, rectificarea înscrierilor în carte funciara, posesia, Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.

material de av. dr. Claudia Rosu

Modificari ale Noului Cod civil
(partea a VII-a)

Despre Legea nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, O. U. G. nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor în insolventa, Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare.

material de av. dr. Claudia Rosu

Modificari ale Noului Cod civil
(partea a VIII-a)

Publicitatea imobiliara; proprietatea publica; recunostinta fata de eroii-martiri si luptarii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov; mosteniri si liberalitati; cotitatea disponibila; sezina; dezmostenirea, certificatul de mostenitor; raportul donatiilor.

material de av. dr. Claudia Rosu

Modificari ale Noului Cod civil
(partea a IX-a)

O. U. G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului; Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995; obligatii; drept de preemptiune; contractul de report; clauza penala; punerea în întârziere; drepturi reale; cesiune; subrogatie; sublocatiune; locatiune; arenda; societati civile; transporturi; mandat; contractul de cont bancar; contract de facilitate de credit; contractul de asigurare; scrisori de garantie; creabtele statului; privilegiile; ipoteca mobiliara.

material de av. dr. Claudia Rosu

Modificari ale Noului Cod civil
(partea a X-a)

Ipoteca mobiliara, ipoteca imobiliara, gajul, dreptul de retentie, obligatii, revocarea ofertei, clauze standard, exercitiul unui drept, leziune, cauza în contract, nulitatea contractului, desfiintarea contractului, impreviziunea, continutul contractului, proprietatea unui bun mobil, efectele unui contract secret fata de terti, actul cu sine însusi.

material de av. dr. Claudia Rosu

Modificari ale Noului Cod civil
(partea a XI-a)

Reprezentarea; cesiunea contractului; gestiunea de afaceri; plata nedatorata; plata nedatorata; îmbogatirea fara justa cauza; cauze de exonerare de raspundere.

material de av. dr. Claudia Rosu

Modificari ale Noului Cod civil
(partea a XII-a)

Punerea în executare a debitorului; executarea prin echivalent; clauza penala si arvuna; vinovatia debitorului; rezolutiunea; cauze justificative de neexecutare a obligatiilor contractuale; cesiunea de creanta; preluarea datoriei; novatia; fideiusiunea; remiterea de datorie; restituirea prestatiilor; vânzarea-cumpararea;

material de av. dr. Claudia Rosu

Modificari ale Noului Cod civil
(partea a XIII-a)

Vânzarea bunurilor de gen; predarea bunurilor; vicii ascunse; garantia pentru buna functionare; dreptul de preemptiune; optiunea de rascumparare; contractul de report; contractul de locatiune;contractul de antrepriza;contractul de societate.

material de av. dr. Claudia Rosu

Modificari ale Noului Cod civil
(partea a XIV-a)

Contractul de societate; contractul de transport; contractul de mandat; contractul de consignatie; contractul de intermediere; contractul de depozit; împrumutul de folosinta; împrumutul de consumatie; contractul de renta viagera.

material de av. dr. Claudia Rosu

Modificari ale Noului Cod civil
(partea a XV-a)

Facilitatea de credit; închirierea casetelor de valori; contractul de asigurare; contractul de tranzactie; fideiusiunea; garantiile autonome; privilegiile speciale; ipoteca.

material de av. dr. Claudia Rosu

Modificari ale Noului Cod civil
(partea a XVI-a)

Concursul între creditorii ipotecari; executarea ipotecii; obligatiile executorului judecatoresc; vânzarea bunului ipotecat; opozitia la executare; gajul; dreptul de retentie.

material de av. dr. Claudia Rosu

Modificari ale Noului Cod civil
(partea a XVII-a)

Transporturile; protectia chiriasilor; creditul ipotecar; nivelul dobânzii;contracte de garantie financiara.

material de av. dr. Claudia Rosu

Modificari ale Noului Cod civil
(partea a XVIII-a)

Prescriptia extinctiva, decaderea si calculul termenelor.

material de av. dr. Claudia Rosu

Modificari ale Noului Cod civil
(partea a XIX-a)

Dispozitii de drept international privat a Codului civil si cu privire la unele legi; resedinta obisnuita a persoanei fizice si juridice; dobândirea majoratului; ocrotirea majorului; ocrotirea tertilor; promisiunea de casatorie; încheierea casatoriei; regimul matrimonial; divortul; filiatia; adoptia; ipotecilor mobiliare; mostenirea.

material de av. dr. Claudia Rosu

Modificari ale Noului Cod civil
(partea a XX-a)

Mostenire; atingeri aduse personalitatii; dreptul de regres; alienatie mintala, debilitate mintala; persoane juridice; institutie de credit; legea de organizare judiciara.

material de av. dr. Claudia Rosu


Modificari ale Codului muncii
prin Legea nr. 40/2011 (partea I)

Despre: Domeniul raporturilor de munca, încheierea contractului individual de munca, elementele contractului individual de munca, modificarea contractului de munca, perioada de proba, registrul general de evidenta al salariatilor, cumulul de contracte de munca, drepturi si obligatii ale salariatilor, delegarea, suspendarea contractului individual de munca.

material de av. dr. Claudia Rosu


Modificari ale Codului muncii
prin Legea nr. 40/2011 (partea II)

Despre: AŽncetarea contractului individual de munca; concedierea colectiva; perioada preavizului; contractul individual de munca pe durata determinata; reglementarea muncii prin agent temporar.

material de av. dr. Claudia Rosu


Modificari ale Codului muncii
prin Legea nr. 40/2011 (partea III)

Despre: Munca prin agent de munca temporar, munca la domiciliu, contractul individual cu timp partial, durata timpului de munca, munca suplimentara, normele de munca, munca de noapte, concediile, dialogul social, reprezentarea salariatilor, formarea profesionala.

material de av. dr. Claudia Rosu


Modificari ale Codului muncii
prin Legea nr. 40/2011 (partea IV)

Despre: Reprezentantii salariatilor; patronatele; conflict de munca, inspectia muncii; regulamentul intern; sanctiuni disciplinare; recuperarea pagubei; raspunderea contraventionala; raspunderea penala; dispozitii care se abroga.

material de av. dr. Claudia Rosu

Desfacerea casatoriei prin acordul sotilor - la ofiterul starii civile

material de av. dr. Claudia Rosu

Raspunderea disciplinara si patrimoniala a personalului didactic

material de av. dr. Claudia Rosu

Statutul cadrului didactic, conform Legii 1/2011

material de av. dr. Claudia Rosu
www.cere.ro Avocat Timisoara - servicii juridice de consiliere si reprezentare in instanta Top66 Statistici

Director web director web
 
 


Majorarea cuantumului taxelor judiciare de timbru - o noua sursa de venit la bugetul de stat (I)

I - Cereri evaluabile în bani; cereri posesorii; cereri în materia partajului; cereri cu valoare redusa, ordonanta de plata; cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fara drept; ordonante presedintiale; cereri neevaluabile în bani; cereri de executare silita. citeste

Majorarea cuantumului taxelor judiciare de timbru - o noua sursa de venit la bugetul de stat (II)

II - Alte categorii de cereri; cereri pentru dobândirea personalitatii juridice; actiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuala; actiuni referitoare la procedura insolventei; cererile în domeniul familiei;contenciosul administrativ; cereri notariale; cereri privitoare la activitatea executorilor judecatoresti; contraventii; cererile în materie de carte funciara; înregistrarea asociatiilor de proprietari; cereri adresate Ministerului de Justitie; timbrarea apelului; timbrarea recursului; timbrarea contestatiei în anulare; timbrarea revizuirii; cereri scutite de plata taxei de timbru. citeste

Majorarea cuantumului taxelor judiciare de timbru - o noua sursa de venit la bugetul de stat (III)

III - Cereri scutite de la plata taxelor de timbru; venituri publice; calcul taxe de timbru; sanctiunea netimbrarii cererii de chemare în judecata; verificarea timbrarii de instanta care solutioneaza o cale de atac; contestarea taxei de timbru; modul de achitare a taxei judiciare de timbru; executarea creantelor având ca obiect taxele judiciare de timbru; acordarea de facilitati persoanelor fizice si persoanelor juridice de la plata taxei judiciare de timbru. citeste

Majorarea cuantumului taxelor judiciare de timbru - o noua sursa de venit la bugetul de stat (IV)

IV - Acordarea facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru; restituirea taxelor judiciare de timbru; destinatia sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru; remuneratia curatorului special; actualizarea taxelor judiciare de timbru; timbrarea cererilor în cazul în care hotarârea este rezultatul acordului de mediere; timbrarea plângerilor contraventionale; timbrarea cererilor prin care se solicita pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de contract autentic de vânzare-cumparare. citesteLegea nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, îndepartate abuziv din armata în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

ofiteri ai Armatei române - 1942

   Fostele cadre militare active, combatante în rândurile armatei regale române, care au fost îndepartate abuziv din armata în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 din considerente politice, religioase, etnice sau sociale, au dreptul la reparatii morale si materiale.
   De asemenea, dispozitiile legii se aplica, în mod corespunzator, si fostelor cadre militare active, îndepartate abuziv din comandamentele si unitatile de jandarmi si graniceri, în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, din considerente politice, religioase, etnice sau sociale.
     Chiar daca legea a aparut cam târziu, la 22 de ani dupa caderea dictaturii, apreciem aparitia ei, potrivit sloganului „mai bine mai târziu, decât niciodata”.Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale

Legea educatiei nationale în Titlul IV, reglementeaza Statutul personalului didactic, prin aceasta incluzând într-o singura lege, unitara, prevederile referitoare atât la cadrul general, cât si la dispozitiile specifice personalului didactic.

1. Dispozitii generale
2. Formarea initiala si continua. Cariera didactica
3. Functiile didactice si cele auxiliare. Conditii de ocupare
4. Forme de angajare a personalului didactic...

citeste material de av. dr. Claudia RosuALTE MATERIALE:

Modificari la Legea privind procedura insolventei (partea I)

citeste material de av. dr. Claudia Rosu

Modificari la Legea privind procedura insolventei (partea II)

citeste material de av. dr. Claudia Rosu

Noi modalitati de solutionare a divortului - stabilite de Legea nr. 202/2010

citeste material de av. dr. Claudia Rosu

- Legea societatilor comerciale.
Scurte considerente privind modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 prin OUG nr. 90/2010
material de av. Daniela Turcin


- Taxele de timbru în litigiile de drept privat
material de av. dr. Claudia Rosu


 

 
 
   
Copyright (c) 2010 Claudia Rosu. Toate drepturile rezervate.